huszonhetedikhuszonnyolcadikhuszonharmadikhuszonnegyedikhuszonötödikhuszonhatodikhuszonegyedikhuszonkettediktizenhetediktizennyolcadik

Szigetközi erdőfejlesztés

Állásfoglalás Szigetköz erdőfejlesztési tervéről (SZITE)

Előzmények:

7. Szigetköz erdőfejlesztési terv - előlap
7.1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
7.2 Tartalomjegyzék - Bevezetés
7.3 Szigetköz erdőfejlesztési terve
7.4 Áttekintő térkép
7.5 Erdők elsődleges rendeltetés szerint
7.6 Erdők faállománytípusok szerint
7.7 Edők övezeti térképe


Állásfoglalás Szigetköz erdőfejlesztési tervéről (SZITE)

Egyesületünk fontos céljai között szerepel a Szigetközi-Csallóközi Nemzeti Park létrehozása.
A kidolgozott koncepció széles körben ismertetésre került, nagy a támogatása.
A területen illetékes erdőgazdaságnak a koncepció kidolgozása utáni tevékenysége, illetve jelen terv részei egy jövőbeli NP létrehozását kívánja megakadályozni.
  • A szigetközi hullámtér nem védett területein intenzív akáctelepítést folytat, melynek káros természetvédelmi hatásait a szakirodalomból bárki megismerheti. Az országban egyedülálló módon még bálványfa ültetvény is található itt. E fafajok elterjedése kipusztíthatatlanságuk miatt örök időre lehetetlenné teszi a terület bármilyen természetvédelmi célú fejlesztését.
  • A terv lehetővé tenné e káros gyakorlat kiterjesztését az eddig még védett területekre is a védettség magszüntetésével, illetve szemet vetettek az erdészeti tevékenységtől mentes Dunakiliti tározótó területére is, melynek növényvilága épp az erdészeti beavatkozások elmaradása miatt teljesen magától regenerálódott a lehető legváltozatosabb és e miatt legértékesebb módon. A tározótó területének védetté nyilvánításának igénye már többször felmerült.
  • Az erdőgazdaság tevékenységével kapcsolatban egyéb szakmai és gazdasági problémák is nyilvánosságra kerültek.
  • Jelenlegi sajtóhírek az erdőgazdaságok jövőbeli privatizációjáról szólnak.
Kérjük, hogy a fenti problémákat döntéseik során vegyék figyelembe. Akadályozzák meg az erdőgazdaság NP ellenes tevékenységét/akáctelepítés folytatása és kiterjesztése/! Ne támogassák új területek bevonását e káros gyakorlatba/tározótó kérdése illetve védettség megszüntetése/! Ne támogassák a súlyos gazdasági és szakmai hibákat elkövető, bizonytalan jövőjű erdőgazdaság csak gazdasági érdekeket képviselő terveit.


ELŐTERJESZTÉS

a „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács
2009. június 17-ei ülésének
7. napirendi pontjához
Szigetköz erdőfejlesztési terveÍrásos előterjesztés
Az tervezőtől kapott dokumentumok

Melléklet:
1. Tájékoztató kísérőlevél
2. Tartalomjegyzék, bevezetés
3. Erdőfejlesztési terv bemutatása
4. Áttekintő térkép
5. Erdők elsődleges rendeltetése
6. Erdők faállománya
7. Erdők övezeti térképe
Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Erdészeti Igazgatóság

 1055. Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Telefon: 374-3201; Fax: 374-3206
Levélcím: 1370 Budapest, Pf.: 345.; E-mail: aesz@aesz.hu
______________________________________________________________________________
                                                                                              Ikt.sz.: 04.4/1046/09
                                                                                                    Tárgy: adatszolgáltatás
                                                                                                       Ügyintézı: Kalincsák/Vné
                                                                                                                               (Melléklet): 2db (+ 4db térképmelléklet)
Székely Imre Úr
Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács

mtt@gymsmo.hu


Tisztelt Székely Úr!

A Szigetköz-Felső-Duna Mente Térségfejlesztési Tanács soron következő Bizottsági ülésével kapcsolatos megkeresését követően, a Szigetköz erdőfejlesztési tervének elkészítésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
2008 decemberében a tervdokumentáció elkészült, azonban a terv egyik eleme (a kiértékelő szoftver hibája miatt) nem került még kidolgozásra ezidáig. Ebből adódóan a terv végleges dokumentálása nem történhetett meg.
Mellékelten küldöm a dokumentáció egyes elemeit, amelyek segítségével a Bizottság tagjai kellő tájékoztatást kaphatnak a terv készítéséről és tartalmáról.

Mellékletek:
• Erdőfejlesztési terv bemutatása (általános tájékoztató ezen „új típusú” tervfajtáról)
• Szigetköz erdőfejlesztési terve
o Tartalomjegyzék (rávilágít milyen kérdésekkel foglalkozik a terv)
o Bevezetés (a fejezetből megismerhető jelen terv elkészítésének háttere, a terv felhasználhatósága)
• Térképmellékletek
o Áttekintő térkép (a tervezési terület lehatárolása, tervezési szempontból lényeges területtípusok megjelölésével)
o Erdők elsődleges rendeltetés szerint (erdőállományok rendeltetését ábrázolja a jelenleg érvényben levő Körzeti erdőtervek szerint)
o Erdők faállománytípusok szerint
o Erdők övezeti térképe ( a terv „összefoglaló végeredmény térképe” – mely a meglevő erdőállományt funkció szerinti övezeti besorolásban ábrázolja, megoszlás: élőhelyvédelem 65%, védelem (objektum, levegő, víz stb.):
27%, gazdasági: 6%, üdülés, közjólét: 2%)
• a funkciót az erdőállományt érintő adottságok, elvárások,
lehetőségek eredőjeként határoztunk meg - a funkciók prioritási
sorrendjének figyelembevételével-, az redő jövőbeni elsődleges
„szerepét” hivatott meghatározni
A tervezési területre, annak erdeire vonatkozóan néhány kiragadott témakör, amely a tervkészítés során felmerült:
• A tervezési terület erdeinek 27,8 %-a van magántulajdonban és ezek egynegyedének (~ 780 hektár) nincs bejegyzett erdőgazdálkodója. (ennek hiányában ezeken a területeken nem folyhat törvényes erdőgazdálkodás)
• A hullámtéri erdők esetében a prioritások meghatározása (árvízvédelem, természetvédelem, erdőgazdálkodás) szükséges az árvízvédelmi biztonság, a természeti értékek megóvása és a hatékony gazdálkodás érdekében
• Az erdőterületek 67%-a védett (ebből közel 20% fokozottan védett) - szükséges lenne a védett területek felülvizsgálata (ezzel nem a védett területek csökkentése a cél – lásd funkciók megoszlása, hanem a valóban értékes természeti értékkel bíró területek kerüljenek védelem alá és e területek védelme megoldott legyen (jogi, személyi, anyagi feltételek) ill. kerüljenek ki a természetvédelmi oltalom alól az arra nem érdemes területek
• A hullámtér értékeinek (vízminőség, természeti értékek, faanyag stb.) megóvása érdekében a hullámtéri tevékenység, közlekedés (viziturizmus, horgászat, terepmotorozás, autózás stb.) szabályozottsága szükséges (ellenőrzés, szankcionálás)
• A Szigetköz erdeinek közjóléti szerepe (az adottságok miatt) nem túl hangsúlyos, azonban óriási szerepe van a tájképi érték megőrzésében, növelésében, amely a turisztikai vonzerő egyik alapvető eleme (a térségben jellemző turisztikai formák döntő többségének „hátterét” adja az erdő)
• Az erdőgazdálkodók a közjóléti célú támogatási források lecsökkenése miatt nem tudják felvállalni a közérdeket szolgáló közjóléti létesítmények, tevékenység terheit. Az erdőgazdálkodók mellett egyéb szervezeteknek (önkormányzatok, alapítványok stb.) is részt kellene vállalni a társadalmi érdekeket szolgáló erdei közjóléti tevékenységben.
• a Szigetközben erdőtelepítési program nem állítható össze, nincsenek meg a programszintű erdőterület növelési lehetőségek. Ennek tükrében méginkább felértékelődnek a faállománnyal borított - gyakran nem erdő művelési ágban levő - területek:
o A Duna vízszint csökkenéséből adódóan jelentős önerdősült terület alakul(t) ki a mederben, amelynek kezelése árvízvédelmi szempontból elkerülhetetlen (egyben kutatási, gazdasági lehetőségeket is nyújthat)
o A tervezési terület jelentős részén elhanyagolt állapotban vannak a mezővédő erdősávok, melyek a prognosztizált klimatikus változások ismeretében, még jelentősebb szerepet tölthetnek be.
o Útmenti fásítások gyakran hiányosak, leromlott állapotúak
• a Dunakiliti víztározó „területhasznosításának” mielőbbi megoldása szükséges (a kiváló adottságú területen a vízgazdálkodás – a természetvédelem – az üdülés (turisztika) és az (erdő)gazdálkodás egyidejűleg, egymás mellett kaphat helyet)
Tájékoztatom továbbá, hogy elfogadásra került Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény (megjelent a Magyar Közlöny 71. számában 2009. május 25), amelyben az erdő természetvédelmi és közjóléti funkciója a korábbiakhoz viszonyítva még hangsúlyosabb szerepet kapott. A terv lezárása és végleges dokumentálása reményeink szerint a közeljövőben lehetségessé válik.


Üdvözlettel:
Kalincsák Péter
tervező

Balatonfüred, 2009-06-09


TARTALOMJEGYZÉK
1. BEVEZETÉS 1
2. A SZIGETKÖZ TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALMI VISZONYAI 4
2.1. Természetföldrajzi és növényföldrajzi adottságok 4
2.2 A térség társadalmi-gazdasági helyzete 9
2.2.1. Térségi vonatkozások 9
2.2.2. Népesség, foglalkoztatottság 10
2.2.3. Tájhasználat 11
2.3. A térség környezeti állapotának összefoglalása 16
2.4. Az erdők és az erdőgazdálkodás összefoglaló helyzetelemzése 21
2.4.1. Az erdők tulajdon- és kezelési viszonyai 22
2.4.2. Erdészeti igazgatás 24
2.4.3. Az erdők faállományviszonyai 25 25
2.4.4. Az erdők rendeltetése 27 27
2.4.5. Az erdők növekedése és egészségi állapota 30 30
2.4.6. Erdő- és fagazdálkodás 31 31
2.4.7. Az erdők jóléti szolgáltatásai 32 32
3. A SZIGETKÖZ ERDÉSZETI FUNKCIÓTERVE 35 35
3.1. Az erdők társadalmi-gazdasági funkciói és az erdőfunkció tervezés 35
3.2. Az erdőfunkciók erdészeti térszerkezeti terve 45
3.2.1. A Szigetköz erdeinek funkcióértékelése 45
3.2.1.1. Az erdők gazdasági funkciói 46
3.2.1.2. Az erdők védelmi funkciói 56
3.2.1.3. Az erdők élőhelyvédelmi funkciója 71
3.2.1.4. Az erdők üdülési funkciója 76
3.2.1.5. Az erdőfunkciók közötti konfliktusok feltárása 82
3.2.2. Erdőfunkció övezeti besorolás 84
3.2.2.1. Az erdőfunkció övezetek kialakításának irányelvei 84
3.2.2.2. A Szigetköz erdőfunkció övezeteinek általános jellemzése 87
3.2.3. Az erdők eszmei és gazdasági értéke 88
3.2.3.1.  A Szigetköz erdeinek eszmei értéke 89
3.2.3.2.  A Szigetköz erdeinek gazdasági értéke 90
3.3.  A Szigetköz erdeinek övezeti szabályozási terve 91
3.3.1. Általános erdészeti jellegű szabályozási előírások 92
3.3.2. Erdészeti ágazati szabályozási előírások 96
3.3.3. Erdőfunkció övezetenkénti erdőgazdálkodási, erdőkezelési szabályozási
előírások
97
3.3.3.1. Élőhelyvédelmi erdőfunkció övezeti szabályozás 97
3.3.3.2.  Védelmi erdőfunkció övezeti szabályozás 102
3.3.3.3.  Üdülési erdőfunkció övezeti szabályozás 103
3.3.3.4. Gazdasági erdőfunkció övezeti szabályozás 104
3.3.4. A szabályozás megvalósítását elősegítő intézkedések 105
3.3.4.1. Általános intézkedési irányelvek 105
3.3.4.2. Intézkedési program a nemzeti erdőprogram alapján 107
4. KÖZJÓLÉTI – TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 116
4.1. A turizmusról általában 116
4.2. Erdei turisztikai formák 117
4.3. Turizmus a Szigetközben 119
4.4. Erdészeti közjóléti-turisztikai tevékenység a Szigetközben 120
4.4.1. Közjóléti létesítmények 121
4.4.2. Közjóléti-turisztikai feltárás 125
 4.4.3. Vizsgálatból levont következtetések 126
 4.4.4. Az erdıállományok közjóléti-turisztikai szempontú vizsgálata 127
4.5. Fejlesztési program 128
4.5.1. A Szigetköz turizmusának fejlesztési irányelvei 128
4.5.2. Az erdei turizmus fejlesztésének általános irányelvei 129
4.5.3. Erdők közlekedési feltárási programja 130
4.5.4. Közjóléti létesítmények fejlesztési programja  133
4.6. A turizmus fejlesztését szolgáló erdészeti program végrehajtásának
feltételrendszere
134
4.6.1. Jogi szabályozás  134
4.6.2. A közjóléti fejlesztési program megvalósításának szervezeti feltételei 137
4.6.3. Az erdık közjóléti-turisztikai fejlesztésének támogatási rendszere 137
4.7. Közjóléti-turisztikai övezeti szabályozás  137
4.7.1. Az üdülési erdıfunkció övezetbe történı besorolás 137
4.7.2. Az üdülési erdőfunkció övezet szabályozási előírásai 138
5. ERDŐTELEPÍTÉSI PROGRAM 141
5.1. Erdőterület növelésről általánosságban 141
 5.2. Az erdőtelepítés természetvédelmi irányelvei  142
5.3. Erdőtelepítésre alkalmas területek a Szigetközben 143
5.3.1.  Csatornafásítás 145
5.4.  Beerdősülés a Duna medrében 146
5.5. Beerdősülés a dunakiliti víztározó területén 148
FORRÁSMUNKÁKFORRÁSMUNKÁK 150
JOGSZABÁLYOK 151
MELLÉKLETEK
TÉRKÉPMELLÉKLET
Szigetköz erdőfejlesztési terve – Erdők funkcióövezeti térképe
CD MELLÉKLET
Műleírás
Áttekintő térkép
Tematikus térképek
Erdőfunkció térképek
Erdők funkcióövezeti térképe
          
   

  
   

Kezdeményező: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti
Igazgatósága
Tervező: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság,
Regionális és Zöldövezeti Tervező Osztály

Az erdőfejlesztési terv a tervezési terület erdeinek gazdasági és társadalmi
szolgáltatásait
vizsgálja és javaslatot tesz ezek fejlesztésére. A többcélú, tartamos
erdőgazdálkodás eszközeivel kívánja elérni az erdők környezeti, gazdasági és szociális
szolgáltatásainak hosszú távú megőrzését.
Vizsgálja a térség erdei közjóléti létesítményrendszerének állapotát, fejlesztési
lehetőségeit. Javaslatot tesz fejlesztés irányára, egyéb turisztikai formákhoz való
kapcsolódás lehetőségeire.
Lehatárolja az erdőterület bővítésére alkalmas övezeteket.

Az erdőfejlesztési terv a térségi tervezés közép- ill. hosszútávú erdészeti szakági
programja,
amelynek segítségével az erdőgazdálkodás jobban bekapcsolódhat a
térségekben folyó társadalmi-gazdasági tevékenységbe

AZ ERDŐFEJLESZTÉSI TERV

Az erdőfejlesztési terv felhasználási lehetőségei:
¨ Adatokat és tájékoztatást ad a területi tervezés számára az erdőnek társadalmi,
ökológiai és gazdasági szolgáltatásairól.
¨ Felhasználható területfejlesztési és –rendezési tervek, így a kistérségi fejlesztési
programok és a településrendezési tervek készítése során, mint erdészeti
adatszolgáltatás és ágazati programjavaslat.
¨ Erdészeti ágazat gazdálkodó szervezetei és területi hatósági szervei számára
segítséget nyújt abban, hogy a gazdálkodás, az erdészeti igazgatás, az
erdőtervezés során figyelembe tudják venni a regionális és a települési szintű
társadalmi igényeket.

Az erdőfejlesztési terv részei:
I. ERDÉSZETI FUNKCIÓTERV (Meglevő erdők funkcióinak fejlesztése)
II. KÖZJÓLÉTI-TURISZTIKAI PROGRAM (Erdők közjóléti
szolgáltatásainak fejlesztése)
III. ERDİTELEPÍTÉSI PROGRAM (Erdőtelepítési lehetőségek feltárása)

I. ERDÉSZETI FUNKCIÓTERV

Az erdők gazdasági és jóléti szolgáltatásai (funkciói):
- Gazdasági funkció
- Védelmi funkció
o Természeti erőforrás védelem
_ Talajvédelem
_ Vízvédelem
_ Levegő- és klímavédelem
o Tájkép- és objektumvédelem
- Élőhelyek védelme
- Közjóléti, üdülési turisztikai funkció
Az erdők ezeket a funkciókat együtt, egyidőben szolgálják!
A besorolás célja az erdők gazdasági és társadalmi – ökológiai szolgáltatásainak
kimutatása és értékelése.
Az erdészeti funkcióterv tartalma:
- A térség természeti - társadalmi viszonyainak és erdőgazdálkodásának
vizsgálata
- Az erdőfunkciók iránti társadalmi-gazdasági igények meghatározása
- Erdőállományok funkcióteljesítményének értékelése (mennyire képesek
az elvárt igényeket szolgáltatni)
- Erdőt érintő, eltérő igényekből eredő konfliktusok feltárása
- Erdőfunkció - övezetek kialakítása
- Erdők gazdasági és eszmei értékének számítása
- Erdőfunkciók övezeti szabályozási terve
- Intézkedési terv

II. KÖZJÓLÉTI-TURISZTIKAI PROGRAM

Az erdei turizmus fejlesztésének hosszútávú koncepciója
Az erdők közjóléti- turisztikai fejlesztésének középtávú programja
- Közlekedési feltárás programja
- Tervezett közjóléti létesítmények fejlesztési programja
- Az egyéb turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó közjóléti program
o Az ökoturizmushoz kapcsolódó közjóléti fejlesztési program
o A falusi turizmushoz kapcsolódó közjóléti fejlesztési program
o A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó közjóléti fejlesztési program
o A lovas turizmushoz kapcsolódó közjóléti fejlesztési program
o A vadászturizmus közjóléti fejlesztési programja
A turizmus fejlesztését szolgáló erdészeti program végrehajtásának
feltételrendszere :
Jogi szabályozás
A megvalósítás szervezeti feltételei, ütemezése
A közjóléti- turisztikai fejlesztés támogatási rendszere

III. ERDŐTELEPÍTÉSI PROGRAM

A termőhelyi adottságok és a jelenlegi jogszabályok alapján, mely területek
vehetők figyelembe erdőtelepítés szempontjából a tervezési területen
célja:
Társadalmi célok:
- munkalehetőség teremtése, a vidék lakosság-megtartó képességének
javítása
- kedvező egészségügyi hatások
- turizmus, idegenforgalom fejlesztése

Környezetfejlesztési cél:
- levegőtisztító, CO2 megkötő, talajvédő stb. hatások
- biodiverzitás gazdagítása, kedvező tájképi megjelenés elősegítése

Gazdasági cél:
- jövedelem a földtulajdonos számára
- a mezőgazdaság számára kedvezőtlen területek gazdaságos hasznosítása
- faanyagellátás javítása
kapcsolódó gazdasági tevékenységek (méhészet, vadászat stb.)

Halász Tibor:     Erdőfejlesztési terv bemutatása című prezentációjának
                             felhasználásával


                             Összeállította:
                                                               Kalincsák Péter