huszonhetedikhuszonnyolcadikhuszonharmadikhuszonnegyedikhuszonötödikhuszonhatodikhuszonegyedikhuszonkettediktizenhetediktizennyolcadik

A projekt célja és indoklása

A projekt céljai, indoklása:


Globális cél:
Természeti értékek és környezeti elemek védelme, környezetszennyezés csökkentése, lakosság környezeti tudatformálása, a táj esztétikusabb megjelenésének biztosítása.

Specifikus célok:
- Hulladékkeletkezés megelőzése: a hulladék mennyiségének csökkentése, az elszórt, elhagyott lerakások megelőzése.
- A lakosság környezeti tudatformálása: a hulladék-újrahasznosítás növelésének elősegítése és a fenntartható, környezetbarát életmód népszerűsítése (szemlélet formálás-kiadvánnyal, konferenciával, diáktáborral).
A hulladékgazdálkodás napjaink egyik legexponáltabb környezetvédelmi, gazdasági és politikai kérdéssé vált. A fogyasztói társadalom kialakulásával, fejlődésével egyre több hulladék keletkezik melyek kezelése, ártalmatlanítása és a szennyezés megelőzése egyre nagyobb gondot, költségeket jelent. A közszolgáltatás keretében mindkét országban igyekszenek ellátni a hulladékkezelési feladatokat, melyekre jogszabályok, környezetvédelmi programok és hulladékgazdálkodási tervek is köteleznek. Ezek végrehajtása ill. a környezetszennyezés megelőzése egyre több intézkedést igényel melyben a lakosság mint hulladék termelő nagy szerepet játszik. Ezért fontos a fogyasztók tájékoztatása környezettudatos magatartásuk alakítása , hogy változtassanak szokásaikon, a fenti célok elérése érdekében hiszen létfeltételei csak így lesznek biztosítva a későbbiek során. A szennyező fizet elv alapján mindenki felelős! Emellett a tájesztétikum fennmaradásához is hozzájárul.

Projekt indoklása:


A Szigetköz-Csallóköz a Duna hordalékkúpján kialakult természeti egységek, melyeket mint természetes határt a Duna vize választ el.
A környezetföldtani értékelések alapján e kavicsösszleten fekvő területeken nagy a felszíni szennyezés veszélye, emiatt szennyezésre érzékeny térségek. Mindegyik terület az adott ország gazdaságilag legfejlettebb térsége közé tartozik, közlekedési csomópontok, turisztikailag is frekventált helyen fekszenek („hármashatár” mentén). E két, jó természeti adottságokkal, védett természeti értékekkel rendelkező terület tehát érzékeny vízbázison fekszik, így a természeti értékek, erőforrások, környezeti elemek védelme érdekében fokozottan kell törekednünk a környezetszennyezés megelőzésére, ill. csökkentésére. Ide tartozik a hulladék mentesítés, keletkező hulladék mennyiségének csökkentése, hulladék képződés megelőzése.
Közismert, hogy a szemét lassan betemet bennünket, a civilizáció fejlődésével egyre nő mennyisége. Kezelése, ártalmatlanítása egyre nagyobb feladatot ró az Önkormányzatokra, vállalatokra, lakosságra. Ezért sokan nem az előírásoknak megfelelően, a „Szennyező fizet elv” figyelmen hagyásán kívül próbálnak „megszabadulni” tőle, elszórva, elhagyva olyan helyeken, ahol károsítják a természetet, szennyezik a környezetet, rontják létfeltételeinket, egészségünket veszélyeztetik. A lakosságon túl jellemző ez a turistákra, kirándulókra, horgászokra …. stb. is, akik pedig azért mennek a szabadba, hogy élvezhessék a gyönyörű tájat, jó levegőt szívjanak. De egyesek mégis elrontják ezt. Tehát az emberi tényező adja az elsődleges problémát, hiányzik a jogkövető magatartás, a környezettudatos gondolkodás, felelősség érzet jövőnkért, létünkért, a fenntartható társadalomért.


A másik oldalon a fogyasztói társadalom áll és a gyártók érdekei. Szemléletet kell tehát váltani, mely új életformára ösztönöz, s biztosítja a fenntartható fejlődést.
Minden teleülés környezetvédelmi programjában és hulladékgazdálkodási tervében fent említett problémák és megoldási javaslati hangsúlyosan megjelennek, ehhez kapcsolódik e projekt is. Továbbá a Mosonmagyaróvári Többcélú kistérségi Társulás ez évben levélben fordult a Magyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságához(pályázathoz mellékelve) azzal a céllal, az országszerte egyre szaporodó illegális hulladéklerakások megelőzése, megakadályozása, a jogszabályi háttér és a hatósági munka biztosítása, valamint a megfelelő hulladékkezelés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, mivel a jelenlegi helyzet nem tartható.
Sajnos a megfelelő hulladékkezelés feltételei nem adottak még teljes egészében a projekttel érintett településeken, noha működik a heti egyszer szokásos hulladékgyűjtés közszolgáltatás keretében, néhány esetben szelektív gyűjtés is. A problémát a fenti gyűjtést meghaladó mennyiségű és összetételű hulladékok elhelyezése okozza, helyben nem megoldott vagy drága a megfelelő ártalmatlanítás (pl. messze van a hulladéklerakó…). Ezért aztán sokszor kikerül a település határába, erdőkbe, utak szélére, ahol nincs műszaki védelem, ezért szennyezi a környezetet (elsősorban a talajt, talajvizet, felszíni vizeket) rontja a látképet, károsítja a természetet, mely sok esetben védett természeti terület.
A hatóságok küzdenek a feladattal, bírságolással, megelőzéssel, de kevésbé hatékony a munka akár jogszabályi hiányosságok miatt is. Az Önkormányzatoknak nincs elég pénzügyi forrása az elszórt, elhagyott hulladékok összeszedésére, ártalmatlanítására, ezért van szükség támogatásra, pályázatokra, a civil szervezetekkel való együttműködésre, akik segítik munkájukat (pl. illegális lerakók felmérése, hatósági intézkedések elindítása, szemléletformálás). Nem elég egyszer elhordani a szemetet egy adott területről, a további lerakásokat is meg kell előzni. Ehhez szükséges a lakosság, hulladéktermelők felvilágosítása, környezeti tudat formálása, jogkövető magatartásra ösztönzés.
Ezt elég korán kell kezdeni, már óvodás korban. Ebben a nőknek nagy a szerepe, egyrészt mert a pedagógusok zöme nő, másrészt mint családanyák, a háztartási hulladékot ők kezelik otthon.
A projekt tárgya fentiek alapján az elszórt szemét, elhagyott hulladéklerakások feltérképezése, felszámolása, a táj esztétikusabb megjelenésének biztosítása, természeti értékek megismerése és védelme(pl. tábor kapcsán), környezetszennyezés csökkentése ill. megelőzése a pályázatban résztvevő 19 település közigazgatási területén belül, érintve ezzel erdőket, folyópartot, egyéb vízparti területeket, utak-szántóterületek szélét, stb. A program a védett területeken is számba veszi a hulladékot, ahol még fokozottabban kell odafigyelni a mentesítésre.
A hulladék fajták közül a legnagyobb problémát az építési-bontási hulladék, gumiabroncsok jelentik, majd a háztartási szemét, lom. Sok veszélyes hulladékot is látni (pl. kidobott hűtőgép, akkumulátor, TV). Az újabb lerakások megelőzése, a környezettudatos gondolkodás – cselekvés érdekében szükséges a lakosság folyamatos tájékoztatása. Tudatosítani kell az elhagyott hulladék okozta környezetei – és egészségi ártalmakat, veszélyeket. A megfelelő hulladékkezelési formákat el kell sajátítani, lehetőséget kell rá adni.
Az iskolákban jelentős környezeti nevelés folyik, ezt ki kell terjeszteni a felnőtt lakosságra is. Ezért szükségesek a kiadványok, az előadások, road-show szervezése, a média bevonása, mely tudósít a témákkal kapcsolatban. A média szerepe kiemelt a hulladékkeletkezés szempontjából abban is, hogy a reklámokkal a fogyasztásra ösztönöz, ezzel nő a hulladék mennyisége. Ezt ellensúlyozandó is szükséges az előbbiek miatt bevonásuk. Ez biztosítja a környezeti információkhoz való jutás elvének érvényesülését is.
A fenntartható fejlődés csak akkor lesz biztosítható, ha a „fejekben” szemléletváltás-életmódváltás történik, kevesebb szemetet termelünk, azt megfelelően kezeljük, nem szennyezzük vele környezetünket, újrahasznosítjuk, ezáltal takarékoskodunk a természeti erőforrásokkal, javítjuk létfeltételeinket. A projekt tartalma nagyon időszerű, sürgős beavatkozást kíván. Ehhez kérjük a támogatást.